myHerb

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ברוכים הבאים לאתר “myHerb”. האתר מנוהל ומופעל על ידי מייהרב (myHerb) (להלן: “הנהלת האתר”). השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן:”התקנון“). כניסתך לאתר ושימושך בו יעידו על הסכמתך לתנאים המפורטים בהמשך.

תקנון האתר מתייחס לאתר המופיע תחת שם הדומיין לעיל myHerb.co.il. בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח “גולש” או “משתמש” הכוונה לאדם העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית.

בחלק ממדורי האתר יתכן ויימצאו תנאי שימוש נוספים ו/או התניות, המתייחסים במפורט לאותו מדור או שירות. השימוש במדורים ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.

תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.

בכל מקום בו תהיה קיימת סתירה בין הכתוב בתקנון זה ובין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתקנון בלבד כבר תוקף. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ועל הגולשים באתר מוטלת האחריות להתעדכן בשינויים.

המידע המופיע באתר

 1. “myHerb” הנו אתר תוכן הפועל ברשת האינטרנט. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים כאמור יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 2. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 3. למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנים המופיעים באתר הנם על דעת הנהלת האתר בלבד.
 4. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לטעות במידע המפורסם באתר וכן לא תישא בכל אחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של המשתמשים המפרסמים באתר ו/או בכרטיסי העסק המופיעים באתר לרבות בגין פרטי המוצרים ו/או השירותים המוצעים.
 5. הנהלת האתר לא תשא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו ב-“myHerb” על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
 6. יש להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם באתר, לרבות בכל מדור באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים על ידי הגולש באתר.

מידע הנמסר ע”י הגולשים ב-“myHerb”

7. המידע הנמסר לפרסום ב- myHerb יהיה בחלקו מוסתר מכלל משתמשי האינטרנט למעט מנויי האתר. אף על פי כן יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים בתגובות.

 1. הנהלת האתר מתחייבת כלפי המשתתפים לסודיות בקשר לפרטיהם אשר אינם מיועדים לפרסום במידה ויועברו להנהלת האתר ופרטי דוא”ל ואולם הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו.
 2. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם אחר, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות.
 3. בהרשמתך לאתר “myHerb” הנך נותן הרשאה להנהלת האתר להכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות  בתיקון 40 לחוק הבזק לרבות בכל הקשור למשלוח הודעות פרסום ו/או בכל טכנולוגיה אחרת אשר עושה שימוש במשלוח פרסומות.
 4. הנהלת האתר מתחייבת בפני המשתמשים שלא להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי, אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות כשמדובר במקרה של ביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט מוסמך במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
 5. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש בכל מקרה של מחלוקת או הליך משפטי בינה ובין המשתמש.
 6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כלל הנתונים הנמסרים ע”י משתמשי האתר אשר אינם נכללים בגדר פרטים חסויים יהיו ניתנים לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג’, פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר.

אופן השימוש בשירותי האתר

14.  “myHerb” הנו אתר הפועל ברשת האינטרנט ומיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18.
15.  בהרשמתך לאתר הנך רשאי לעשות שימוש בכל דפי האתר ולצפות בכל דפי הגולשים הרשומים למעט במקרים שיוגבלו ע”י הנהלת האתר ע”פ שיקול דעתה בלבד.
16.  הנהלת האתר שומרת על זכותה כי בעתיד שימוש בתכני האתר יותנה כולו או ברובו בתשלום באמצעות אמצעי תשלום כמפורט באתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או בהסכמת המשתמש.
17.  המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר לתקופה מוגבלת בזמן בהתאם לשיקול דעת הנהלת האתר בלבד.
18.  בנוסף מובהר בזאת כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה.
19.  רישיון השימוש מוקצה למשתמש בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
20.  באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי בתכנים הנמצאים באתר לרבות בפרטי הגולשים באתר.
21.  שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח.
22.  במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר והמשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר בשרתים יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים.

האתר myHerb עשוי להוביל אתכם לאתרי שותפות במסגרת תוכנית השותפות עימם. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש משתנים בין חברה לחברה, בהתאם לכך, המדיניות הקובעת היא של החנות החיצונית אליה הופניתם, אם הינכם מבצעים רכישה או משתמשים בכל צורה שהיא באתר iHerb למשל או כל חברה שותפה אליה אתם מופנים, 

שירותים הטעונים רישום:

23.  באתר myHerb ניתן למצוא שירותים הטעונים רישום. תוכל ליהנות משירותים אלה לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלך הרישום ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לרישום.
24.  השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
25.  בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגוריך. עליך למסור אך ורק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים  עלולים למנוע ממך את המשך הרישום והשימוש בשירות ובמידת הצורך אף לסכל את יצירת הקשר עמך. במקרה של שינוי פרטים, עליך לעדכנם באמצעות מחלקת פניות הציבור ב “myherb” או באופן מקוון במייל המופיע ב”myherb”. 
26.  יובהר כי הנתונים שמסרת בעת רישומך לשירות, יישמרו במאגר המידע שבבעלות “myherb”. “myherb” לא תבצע כל שימוש בפרטיך אלא לצורך הרישום שביצעת ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
27.  “myHerb” רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
28.  “myHerb” איננו מאפשר תשלום בכרטיסי אשראי ואינו נחשף לפרטי התשלום של הלקוח. אנחנו משתמשים בשירות של PayPal לעיבוד תשלומים, אשר מאפשר גם לבצע רכישה ללא צורך בהרשמה ל- PayPal ומאפשר לשלם בעזרת כרטיס אשראי (שצוות האתר איננו נחשף אליו). בכך אתם מונעים מהפרטים שלכם להיחשף לבעל האתר או כל גורם אחר, מלבד חברת PayPal, אשר מעבדת את התשלום באופן אנונימי ומאובטח.

הנך רשאי לבטל עסקה ברכישת מוצרים או שירותים שביצעת ב “myHerb” בכפוף לכל התנאים האמורים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010. אלא אם כן הרכישה בוצעה דרך ספק צד שלישי במסגרת תוכנית שותפות, במקרים כאלו מדיניות ההחזרות והפרטיות החלות עליכם הם של האתר ממנו ביצעתם את הרכישה. אתרים לדוגמא: iHerb, eBay וספקים אחרים.

אספקת השירות

29.  “myHerb” לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.

30.  במקרה של תקלות טכניות תהיה החברה מחויבת לספק ללקוח מיד לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.

תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

31.  באתר myHerb תוכל למצוא תכנים ובלוג בנושאים מגוונים, לרבות מידע על תוספי תזונה, בריאות, תודעה ועוד. אנו מפרסמים מידע אודות אתרי אינטרנט אחרים שהם ספקים, חנויות או בלוגים, מאמרים, חדשות וכו’. כל אלו נועדו לשפר את השירות, להנגיש שירות, להפעיל את השירותים של האתר. כל אלו אינם נועדו לשמש כתחליף לייעוץ מקצועי או תחליף לטיפול ע”י איש מקצוע מוסמך.

32.  על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד תכנים אלו באתר, יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות של המחבר, כאלו ואחרות. במידה והנך מבצע שימוש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמת אותם.  אין בפרסומם משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר שלנו, תיעשה על אחריותך האישית בלבד.

שירות סיוע ברכישת תוספי תזונה

השירות “סיוע ברכישה” איננו כולל ייעוץ רפואי. אם הינך נוטל תרופות ו/או מתמודד עם מחלה או סימפטום כזה או אחר מומלץ לפנות לגורם רפואי מוסמך. השירות מאפשר לקבל סיוע אשר עשוי להקל עליכם בבחירת מוצר ע”י השוואת מחיר מול תמורה, דירוג גלובלי ממוצע, מהימנות היצרן ו/או החנות, סקר שוק, חוות דעת על המוצרים ופרמטרים נוספים.

השירות גם כולל סיוע למתקשי שפה, תמיכה טכנית, עזרה במימוש מבצע או קופון הנחה, איתור מידע על תוספי תזונה: למשל כשרות, טבעוניים, אורגניים, שאינם GMO (מהונדסים גנטית) וכו’.

מידע האסור בפרסום

33.  הנהלת האתר עומדת על כך כי הגולשים באתר מתחייבים בזאת:
34.  להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע”י הנהלת האתר.
35.  להימנע משימוש בתכנים אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור. כמו כן יש להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות סמלים מלוכניים וכן מכל פגיעה בדגלה, אתריה ההיסטוריים ומורשתה.
36.  לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות  ובאמירות מגונות.
37.  לא לכלול בתגובות חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
38.  להימנע מהצפת פורומים ו/או בלוגים ו/או תגובות למאמרים בהודעות סרק.
39.  לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל”, “SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
40.  לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
41.  לא להטריד גולשים בתגובות בבלוג, לא לפגוע בגולשים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
42.  לא להעלות לתגובות חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
43.  לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
44.  להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
45.  לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
46.  לא לפרסם ו/או לשלוח לינק לתוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני אחר.
47.  לא לפרסם פרטים אישים של אנשים או מספרי טלפון או אמצעי התקשרות אחרים.
48.  לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות כרטיס המשתמש, פורומים או בלוגים באתר.
49.  להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע”י הנהלת האתר.
50.  לא לשלוח הודעות באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
51.  לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
52.  לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמש באתר, למען הסר ספק יובהר כי חל איסור חמור להתחזות לאדם אחר או לפרסם את תמונתו של אדם שאינו המשתמש.
53.  לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
54.  כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו לכך הסכמתם לפרסום מראש ובכתב.
55.  כל תוכן העלול להטעות את הצרכן.

56.  כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים ברשת האינטרנט ו/או העלול לגרום נזק ו/או לפגוע במשתמשי רשת האינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.

פרסומות

57.  האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. מידע כזה יכול שיהיה בטקסט, וידאו, תמונות או בקול.
58.  פרסום מידע מסחרי או פרסומי אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
59.  הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי או הפרסומות שיפורסמו ב”myHerb”. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים.
60.  כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בין הרוכש ובין המפרסם הנוגע בדבר. הנהלת האתר לא תהיה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות ב-“myHerb” או ירכשו באמצעותן.

61.  במידה והנך מעוניין לפרסם ב- “myHerb” מוצר ו/או שירות כלשהו, עליך לקבל הסכמת בעלי האתר מראש ובכתב לכך.

גישה לאתר “נגישות ישראל”

62.  הרשמה לאתר מותנית כאמור בהיות הנרשם בן 18 שנים ומעלה ביום ההרשמה.
63.  הגישה לאתר יכול ותהיה מוגבלת לנרשמים כחברים באתר והשימוש בו יותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או וסיסמה. להנהלת האתר יהיה מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים ומדורים יהיו תלויים ברישום כאמור.
64.  הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה למדורים ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר.
65.  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מדיניות התשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.

66.  הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.

קישורים

67.  הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר  קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא ב-“myHerb” קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

68.  myHerb לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.

קניין רוחני

69.  כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-“myHerb” לרבות הסרטונים, השם וסימני המסחר של “myHerb” ועיצוב האתר לרבות בתכנים המתפרסמים בו על-ידי הנהלת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, תמונה, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו הנם של הנהלת האתר בלבד.

70.  ב-“myHerb” עשויים להימצא תכנים נוספים, המתפרסמים על-פי הסכם בין הנהלת האתר לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי ו/או להנהלת האתר הכל בהתאם למסוכם בין הצדדים.

71.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא”ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטאליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, חל איסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם במערכת ו/או המתבסס עליו.

72.  כל מסירת מידע המיועד לפרסום ב-“myHerb” יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר של הנהלת האתר שיתווסף ל-“myHerb” ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו.

אחריות הנהלת האתר

73.  השירותים והמידע הניתנים ב-“myHerb” ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
74.  הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תשא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר.
75.  הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב-“myHerb” על-ידי המפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על מידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים לרבות גולשים.
76.  הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי “myHerb” לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

78.  הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי משתמשי האתר בגין מקרה פריצה למסד הנתונים של האתר, גניבת מידע משרתי האתר,  שימוש במידע המצוי באתר בידי גורמים עוינים ו/או בלתי מורשים ולרבות עשיית שימוש שמידע הקשור לגולשי האתר ולפרטיהם האישיים.

חסימת גישה

79.  הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברות באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה כי הופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט.

80.  הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.

שיפוי

81.  כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

תמיכה טכנית

82.  הנהלת האתר אינה מחויבת לספק תמיכה טכנית כלשהי ביחס לשימוש באתר. הנהלת האתר תעשה מאמצים לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.

83.  בהירשמך לאתר אתר הנך מצהיר כי להנהלת האתר אין כל חובה להדריך ולייעץ בכל נושא הקשור לשימוש באתר מעבר למפורט בו.

מחיקת מידע

84.  הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר על ידי משתמשים באתר וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנתר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי.
85.  הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
86.  כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך.

87.  הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.

אבטחת מידע

88.  האתר “myHerb” השקיע בהתקנת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, אשר מתעדכנים כל העת כדי להתמודד עם התקפות וניסיונות פריצה זדוניות. מערכת אבטחה זו מחוברת למסד נתונים גלובלי שמאגדת מידע של גולשים שניסו לפרוץ או ביצעו פעולות זדוניות להפרעתו התקינה של האתר. פרטיהם נשמרים והם נחסמים מכל פעילות עתידית. מערכות הגנה אלו מצמצמות ומקטינות את הסיכונים לחדירה ללא הרשאה לשרת בו מאוחסן האתר “myHerb”.

ברור לכולם כי לא ניתן לבטוח בהגנה תמיד במאה אחוז, יחד עם זאת היא מוסיפה שכבת אבטחה יעילה, שאינה קיימת בכל האתרים. בהתאם לכך, האתר איננו מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למידע המאוחסן בו. עם זאת הסיכוי לשאיבת מידע ע”י גורם זדוני הוא קטן בהרבה מאשר כמו באתרים שלא השקיעו באבטחה.

שינויים באתר והפסקת השירות

89.  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים.
90.  לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה.
91.  השירותים ב-“myHerb” ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. הנהלת האתר תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים במידה ויוחלט על כך.

92. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר “myHerb” ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.

שירותים חיצוניים

האתר “myHerb” עשוי להכיל קישורים אשר יפנו אתכם לאתרי שותפות (אתרים חיצוניים), במסגרת תוכנית השותפות עימם (למשל iHerb). הפניות לאתרים חיצוניים עשויים לבוא לידי ביטוי במאמרים שיווקיים ופרסומים בערוצים שונים. לאחר שהופניתם לאתר חיצוני (למשל iHerb) מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש ומדיניות ההחזרים הקובעת היא של החנות החיצונית אליה הופניתם, אשר בנוסף לכך גם אחראית על הטיפול בהזמנתכם.

אין אנו (האתר “myHerb”) נושאים באחריות על כל מוצר שהגיע פגום או ניזוק, עיכוב במשלוח או כל עניין אחר הקשור בשימוש באתר החיצוני אליו הופניתם. 

הסכמה לתנאי השימוש

א. על השימוש באתר “myHerb” יחולו דיני המדינה בה מאוחסן האתר.

ב. בהמשך השימוש שלך באתר אתה מצהיר כי הנך מסכים לתנאי השימוש.

Click to access the login or register cheese
Scroll to Top

ברוכים הבאים

myHerb Newsletter

אנו ממליצים לכם להצטרף לניוזלטר שלנו, לקבלת עדכונים חמים ובלעדיים היישר לתיבת האימייל שלכם.

*אנחנו מתנגדים לספאם.
*באפשרותכם לבטל את ההרשמה בכל עת.